Witamy

   Godzi­ny przy­jęć
Śro­da 16:00 – 20:00
Pią­tek 16:00 – 20:00
   REJESTRACJA
Zapra­sza­my do reje­stra­cji tele­fo­nicz­nej od ponie­dział­ku do piąt­ku pod nume­rem tele­fo­nu: 71 33−24−440.
   ZAPYTAJ SIĘ O REZERWACJĘ WIZYTY 


999 lub 112

Pogo­to­wie Ratun­ko­we

“Słuchaj po prostu głosu swego serca.
Ono wie wszystko.”

— Paulo Coelho

Zestaw świadczeń

+ USG serca i naczyń

+ EKG spoczynkowe

+ 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera.

Wię­cej infor­ma­cji →

kardiologiczna praktyka lekarska

Car­dio­gen

Reje­stra­cja: 71 3324440

53–423 Wro­cław, ul Gro­cho­wa 23 A

dr n.med. Katarzyna Piotrowska

dr n.med. Katarzyna Piotrowska

SPE­CJA­LI­STA CHO­RÓB WEWNĘTRZNYCH
693−386−287
dr n. med. Paweł Szymkiewicz

dr n. med. Paweł Szymkiewicz

KAR­DIO­LOG
784−028−356